Algemene Voorwaarden

Algemeen

Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.

Artikel 1 – Identiteit van de designer

  • WebSpire
  • 2370 Arendonk
  • België

Artikel 2 – Toepasselijkheid

  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
  • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. 
  • Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 

Artikel 3 – Klachten

Klachten moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Indien je een klacht hebt, kan je ons contacteren via info@webspire.be we proberen de klacht zo snel mogelijk te behandelen.

Artikel 4 – Revisies

Vanaf de lancering van uw website heeft u 3 herzieningen van uw website. Dit wil zeggen dat u 3 keer een grote wijziging kan doen aan uw website zoals bijvoorbeeld een nieuwe pagina. Na deze 3 herzieningen kan u nog steeds extra herzieningen aanvragen. U ontvangt na aanvraag van ons een e-mailbericht met het verzoek om een bevestiging dat u door wilt gaan met deze herziening en dat u akkoord gaat met ons uurtarief van €25. Nadat we bevestiging hebben ontvangen, gaan we verder.

Scroll naar top